Team ranking

Moscow Wolverines logo Moscow Wolverines

GPI China

PoY Greater China 2016

PoY China 2016

GPI Greater China

GPI

PoY 2019

PoY 2018

PoY 2017

PoY 2016

WSOP PoY 2014

PoY 2015

PoY 2014

PoY 2013

PoY 2012

GPI China Team Player Score
PoY Greater China 2016 Team Player Score
PoY China 2016 Team Player Score
GPI Greater China Team Player Score
#204 #1 Sergey Lebedev 278.63 pts
#243 #2 Vladimir Troyanovskiy 254.44 pts
#1178 #3 Anatoly Filatov 59.29 pts
GPI Team Player Score
#49 #1 Andrey Pateychuk 2,663.85 pts
#61 #2 Vladimir Troyanovskiy 2,562.82 pts
#116 #3 Anatoly Filatov 2,287.61 pts
#152 #4 Igor Yaroshevskyy 2,169.30 pts
#286 #5 Dzmitry Urbanovich 1,843.40 pts
#2838 #6 Sergey Lebedev 775.20 pts
PoY 2019 Team Player Score
#95 #1 Andrey Pateychuk 630.35 pts
#717 #2 Dzmitry Urbanovich 304.71 pts
#2382 #3 Anatoly Filatov 171.46 pts
#4441 #4 Igor Yaroshevskyy 119.90 pts
PoY 2018 Team Player Score
#60 #1 Vladimir Troyanovskiy 2,651.15 pts
#66 #2 Anatoly Filatov 2,593.34 pts
#143 #3 Andrey Pateychuk 2,229.43 pts
#219 #4 Igor Yaroshevskyy 2,033.49 pts
#299 #5 Dzmitry Urbanovich 1,855.57 pts
#5230 #6 Sergey Lebedev 570.46 pts
PoY 2017 Team Player Score
#55 #1 Vladimir Troyanovskiy 2,611.64 pts
#74 #2 Igor Yaroshevskyy 2,498.50 pts
#161 #3 Anatoly Filatov 2,159.30 pts
#231 #4 Dzmitry Urbanovich 1,983.99 pts
#733 #5 Andrey Pateychuk 1,364.89 pts
#1525 #6 Sergey Lebedev 979.15 pts
PoY 2016 Team Player Score
#33 #1 Sergey Lebedev 2,765.28 pts
#90 #2 Andrey Pateychuk 2,339.47 pts
#118 #3 Igor Yaroshevskyy 2,215.30 pts
#163 #4 Dzmitry Urbanovich 2,060.51 pts
#179 #5 Vladimir Troyanovskiy 2,013.78 pts
#4096 #6 Anatoly Filatov 589.91 pts
WSOP PoY 2014 Team Player Score
#2300 #1 Igor Yaroshevskyy 51.81 pts
#2685 #2 Andrey Pateychuk 45.49 pts
#5011 #3 Anatoly Filatov 21.56 pts
PoY 2015 Team Player Score
#6 #1 Dzmitry Urbanovich 4,233.71 pts
#16 #2 Igor Yaroshevskyy 3,720.62 pts
#59 #3 Vladimir Troyanovskiy 2,787.72 pts
#81 #4 Andrey Pateychuk 2,544.92 pts
#532 #5 Sergey Lebedev 1,263.04 pts
#1441 #6 Anatoly Filatov 715.78 pts
PoY 2014 Team Player Score
#12 #1 Anatoly Filatov 3,409.34 pts
#29 #2 Vladimir Troyanovskiy 3,015.74 pts
#368 #3 Dzmitry Urbanovich 1,412.94 pts
#425 #4 Igor Yaroshevskyy 1,332.16 pts
#638 #5 Andrey Pateychuk 1,092.95 pts
#3659 #6 Sergey Lebedev 361.12 pts
PoY 2013 Team Player Score
#93 #1 Vladimir Troyanovskiy 604.53 pts
#318 #2 Andrey Pateychuk 364.88 pts
#593 #3 Igor Yaroshevskyy 263.87 pts
#1257 #4 Anatoly Filatov 165.02 pts
#2825 #5 Sergey Lebedev 91.75 pts
#12463 #6 Dzmitry Urbanovich 25.33 pts
PoY 2012 Team Player Score
#375 #1 Vladimir Troyanovskiy 273.07 pts
#424 #2 Igor Yaroshevskyy 258.60 pts
#886 #3 Andrey Pateychuk 163.29 pts
#2742 #4 Anatoly Filatov 77.99 pts
#3032 #5 Sergey Lebedev 72.33 pts