Bo'ao Asia Forum Hotel

LocationBoao, China
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Bo'ao Asia Forum Hotel

All
DateTournamentEvents
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament10

Results at Bo'ao Asia Forum Hotel

GPI Leaderboard

All time money list

#1Jianzhong Song$75,916
#2Jian Shen$40,878
#3Weizheng Fan$26,279
#4Zicheng Yang$17,519
#5Peng Wang$14,599
#6Yousong Xu$11,095
#7Jian Yang$9,606
#8Yongbin Wang$6,278
#9Zhi Wen$6,268
#10Lin Xu$4,521
#11Chang He$3,504
#12Canlin Chen$3,504
#13Tao Zhang$3,504
#14Jin Tian$3,296
#15Chao Li$3,138
#16Ning Li$3,066
#17Gang Wang$3,049
#18Peng Fu$2,920
#19Pengxiang Ruan$2,920
#20Rui Yu$2,765
#21Ling Zhu$2,628
#22Kai Wang$2,628
#23Bingfu Huang$2,628
#24Nan Yang$1,981
#25Eileen Fengjiao Wang$1,981
#26Shenli Jiang$1,981
#27Xiaofeng Cui$1,981
#28Qingshan Jia$1,858
#29Jun Liang$1,752
#30Hong Yun$1,742
#31Xiaoyang Luo$1,514
#32Yong Yang$1,452
#33Changsheng Xie$1,350
#34Yu Zhang$1,132
#35Xuefeng Chen$1,125
#36Wei Li$944
#37Ni Dong$876
#38Zhenwei Long$813
#39Lu Ling$726
#40Yilin Li$726
#41Weijie Chen$726
#42Weixiong Wang$726
#43Weida Lian$726
#44Jinkun Li$726
#45Jianjun Zhai$726
#46Te Mai$726
#47Ye Guanfu$726
#48Yao Zhao$726
#49Haohan Zhao$726
#50Jiping Xin$682
Jianzhong Song photo
#10453 Score: 432.81 pts
HometownChina
All Time Money$467,450
All Time Money in this casino$75,916
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥520,000  
Jian Shen photo
#187651 Score: 9.86 pts
HometownChina
All Time Money$47,270
All Time Money in this casino$40,878
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥280,000  
Weizheng Fan photo
#156002 Score: 6.82 pts
HometownChina
All Time Money$28,350
All Time Money in this casino$26,279
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥180,000  
Zicheng Yang photo
#108273 Score: 16.49 pts
All Time Money$80,908
All Time Money in this casino$17,519
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥120,000  
Peng Wang photo
#52460 Score: 109.62 pts
HometownChina
All Time Money$43,141
All Time Money in this casino$14,599
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥100,000  
Yousong Xu photo
#200663 Score: 9.31 pts
All Time Money$18,241
All Time Money in this casino$11,095
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥76,000  
Jian Yang photo
#20662 Score: 266.83 pts
HometownChina
All Time Money$587,409
All Time Money in this casino$9,606
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Greeting ( Event #2 )¥7,800  
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥58,000  
Yongbin Wang photo
#96737 Score: 51.39 pts
HometownChina
All Time Money$82,695
All Time Money in this casino$6,278
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥43,000  
Zhi Wen photo
#34099 Score: 170.77 pts
HometownChina
All Time Money$55,713
All Time Money in this casino$6,268
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 19, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty ( Event #3 )¥12,000  
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥31,000  
Lin Xu photo
All Time Money$4,521
All Time Money in this casino$4,521
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - The last Chance ( Event #7 )¥17,500  
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepStack ( Event #5 )¥13,650  
Chang He photo
#175504 Score: 14.64 pts
HometownChina
All Time Money$320,858
All Time Money in this casino$3,504
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥24,000  
Canlin Chen photo
#20280 Score: 270.51 pts
HometownChina
All Time Money$746,782
All Time Money in this casino$3,504
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥24,000  
Tao Zhang photo
All Time Money$3,504
All Time Money in this casino$3,504
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥24,000  
Jin Tian photo
#161060 Score: 13.40 pts
HometownChina
All Time Money$210,763
All Time Money in this casino$3,296
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepStack ( Event #5 )¥1,700  
Nov 19, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty ( Event #3 )¥21,000  
Chao Li photo
#9611 Score: 455.00 pts
HometownChina
All Time Money$163,942
All Time Money in this casino$3,138
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 19, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Turbo ( Event #4 )¥1,500  
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥20,000  
Ning Li photo
#55306 Score: 95.73 pts
HometownChina
All Time Money$6,886
All Time Money in this casino$3,066
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Greeting ( Event #2 )¥21,000  
Gang Wang photo
#19710 Score: 276.64 pts
HometownChina
All Time Money$165,562
All Time Money in this casino$3,049
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 19, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Turbo ( Event #4 )¥21,000  
Peng Fu photo
#180306 Score: 17.97 pts
HometownChina
All Time Money$58,563
All Time Money in this casino$2,920
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥20,000  
Pengxiang Ruan photo
#141248 Score: 8.79 pts
HometownChina
All Time Money$8,153
All Time Money in this casino$2,920
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥20,000  
Rui Yu photo
HometownChina
All Time Money$13,358
All Time Money in this casino$2,765
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepStack ( Event #5 )¥13,650  
Nov 19, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Turbo ( Event #4 )¥5,400  
Ling Zhu photo
#191004 Score: 10.93 pts
All Time Money$18,377
All Time Money in this casino$2,628
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥18,000  
Kai Wang photo
#8751 Score: 480.68 pts
HometownChina
All Time Money$137,841
All Time Money in this casino$2,628
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥18,000  
Bingfu Huang photo
#117219 Score: 14.91 pts
HometownChina
All Time Money$45,038
All Time Money in this casino$2,628
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥18,000  
Nan Yang photo
#136931 Score: 9.04 pts
HometownChina
All Time Money$7,101
All Time Money in this casino$1,981
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepStack ( Event #5 )¥13,650  
Eileen Fengjiao Wang photo
#112657 Score: 41.08 pts
HometownChina
All Time Money$74,711
All Time Money in this casino$1,981
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepStack ( Event #5 )¥13,650  
Shenli Jiang photo
#207938 Score: 3.94 pts
HometownChina
All Time Money$5,432
All Time Money in this casino$1,981
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepStack ( Event #5 )¥13,650  
Xiaofeng Cui photo
#187743 Score: 11.96 pts
All Time Money$11,957
All Time Money in this casino$1,981
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepStack ( Event #5 )¥13,650  
Qingshan Jia photo
#136411 Score: 32.44 pts
HometownChina
All Time Money$14,402
All Time Money in this casino$1,858
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Nov 19, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Turbo ( Event #4 )¥7,800  
Jun Liang photo
#186489 Score: 10.50 pts
HometownChina
All Time Money$24,232
All Time Money in this casino$1,752
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Greeting ( Event #2 )¥12,000  
Hong Yun photo
#146619 Score: 7.91 pts
HometownChina
All Time Money$18,620
All Time Money in this casino$1,742
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 19, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Turbo ( Event #4 )¥12,000  
Xiaoyang Luo photo
#66409 Score: 67.69 pts
HometownChina
All Time Money$191,481
All Time Money in this casino$1,514
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Nov 18, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Greeting ( Event #2 )¥5,400  
Yong Yang photo
#204931 Score: 11.19 pts
HometownChina
All Time Money$34,368
All Time Money in this casino$1,452
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - The last Chance ( Event #7 )¥10,000  
Changsheng Xie photo
#191668 Score: 10.73 pts
All Time Money$8,757
All Time Money in this casino$1,350
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepStack ( Event #5 )¥3,900  
Nov 19, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty ( Event #3 )¥5,400  
Yu Zhang photo
#12615 Score: 382.28 pts
HometownChina
All Time Money$412,772
All Time Money in this casino$1,132
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 19, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty ( Event #3 )¥7,800  
Xuefeng Chen photo
#140894 Score: 9.50 pts
HometownChina
All Time Money$35,852
All Time Money in this casino$1,125
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - The last Chance ( Event #7 )¥2,750  
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Wei Li photo
#182980 Score: 12.59 pts
HometownChina
All Time Money$24,446
All Time Money in this casino$944
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - The last Chance ( Event #7 )¥6,500  
Ni Dong photo
#173025 Score: 5.71 pts
HometownChina
All Time Money$81,699
All Time Money in this casino$876
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 18 - 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Main Event Day ( Event #1 )¥6,000  
Zhenwei Long photo
#50607 Score: 113.93 pts
HometownChina
All Time Money$3,728
All Time Money in this casino$813
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 21, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - The last Chance ( Event #7 )¥3,500  
Nov 19, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Bounty ( Event #3 )¥2,100  
Lu Ling photo
All Time Money$726
All Time Money in this casino$726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Yilin Li photo
#86859 Score: 60.15 pts
HometownChina
All Time Money$6,670
All Time Money in this casino$726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Weijie Chen photo
All Time Money$726
All Time Money in this casino$726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Weixiong Wang photo
All Time Money$726
All Time Money in this casino$726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Weida Lian photo
#132923 Score: 10.50 pts
HometownChina
All Time Money$37,831
All Time Money in this casino$726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Jinkun Li photo
#41089 Score: 141.89 pts
HometownChina
All Time Money$37,549
All Time Money in this casino$726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Jianjun Zhai photo
All Time Money$726
All Time Money in this casino$726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Te Mai photo
#158946 Score: 7.86 pts
HometownChina
All Time Money$150,261
All Time Money in this casino$726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Ye Guanfu photo
#228415 Score: 6.63 pts
HometownChina
All Time Money$47,283
All Time Money in this casino$726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Yao Zhao photo
#140439 Score: 31.20 pts
HometownChina
All Time Money$13,257
All Time Money in this casino$726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Haohan Zhao photo
All Time Money$985
All Time Money in this casino$726
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Survivor ( Event #6 )¥5,000  
Jiping Xin photo
#242771 Score: 4.41 pts
All Time Money$3,230
All Time Money in this casino$682
DateTournamentEarningsGPIPoY 2022
Nov 20, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - DeepStack ( Event #5 )¥2,000  
Nov 19, 20162016 Super Poker Tournament No Limit Hold'em - Turbo ( Event #4 )¥2,700