Sapphire Princess

LocationShanghai, China
Telephone
E-mail
Web

Tournaments at Sapphire Princess

All
DateTournamentEvents
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT3

Results at Sapphire Princess

GPI Leaderboard

All time money list

#1Jingxuan Zhu$73,411
#2Yi Yao$65,388
#3Xiaoqing Peng$35,702
#4Dong Zhong$24,069
#5Bo Wu$21,840
#6Yucheng Xiao$18,292
#7Sanbao Tan$15,377
#8Zheng Yu$13,859
#9Di Zhang$13,372
#10Lei Yu$9,494
#11Zhong Wang$8,766
#12Yuping Wang$7,221
#13Wei Guo Liang$6,448
#14Xun Wang$5,420
#15Nixi Lu$4,873
#16Ke Chen$4,814
#17Kedong Liu$4,814
#18Yuefeng Tang$4,814
#19Zhongzhou Zheng$3,691
#20Shanfa Jin$3,691
#21Maokai Huang$3,691
#22Ming Huang$2,971
#23Zhang Yong$2,768
#24Xiang He$2,768
#25Li Kejing$2,768
#26Xiaoxiang Li$2,273
#27Xiaoqiang Meng$2,273
#28Jiang Du$2,273
#29Kaiyun Zhu$2,229
#30Hong Yun$1,805
#31Weibo Qi$1,805
#32Jiayi Jin$1,805
#33Yu Wang$1,498
#34Huirong Luo$1,498
#35Qiaonan Liu$1,498
#36Yongzheng He$1,230
#37Houming Lyu$1,230
#38Chen Guangcheng$1,230
#39Ning Ma$1,230
#40Yueming Cui$1,230
#41Li Chen$1,230
#42Wenlei Sheng$1,230
#43Ziliang Qu$1,230
#44Haifeng Ye$1,123
#45Dinghai Xian$1,123
#46Paupei Chen$1,123
#47Hanyi Jiang$1,123
#48Zhongqiang Zhou$1,123
#49Hongda Zeng$1,123
#50Kan He$1,123
Jingxuan Zhu photo
#10360 Score: 293.54 pts
HometownChina
All Time Money$594,975
All Time Money in this casino$73,411
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥494,100 
Yi Yao photo
#125241 Score: 13.87 pts
HometownChina
All Time Money$66,367
All Time Money in this casino$65,388
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥440,100 
Xiaoqing Peng photo
#200534 Score: 11.81 pts
All Time Money$35,702
All Time Money in this casino$35,702
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥240,300 
Dong Zhong photo
#143895 Score: 8.88 pts
HometownChina
All Time Money$28,591
All Time Money in this casino$24,069
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥162,000 
Bo Wu photo
#222404 Score: 5.88 pts
HometownChina
All Time Money$82,818
All Time Money in this casino$21,840
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - High Roller¥147,000 
Yucheng Xiao photo
#6831 Score: 385.76 pts
HometownChina
All Time Money$110,275
All Time Money in this casino$18,292
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥123,120 
Sanbao Tan photo
#203288 Score: 8.09 pts
All Time Money$19,461
All Time Money in this casino$15,377
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥103,500 
Zheng Yu photo
#73588 Score: 42.35 pts
HometownChina
All Time Money$209,648
All Time Money in this casino$13,859
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - High Roller¥85,000 
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥8,280 
Di Zhang photo
#166063 Score: 16.42 pts
All Time Money$29,679
All Time Money in this casino$13,372
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥90,000 
Lei Yu photo
#3033 Score: 582.34 pts
HometownChina
All Time Money$503,929
All Time Money in this casino$9,494
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥63,900 
Zhong Wang photo
#24694 Score: 145.42 pts
HometownChina
All Time Money$549,792
All Time Money in this casino$8,766
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - High Roller¥59,000 
Yuping Wang photo
#185872 Score: 14.84 pts
All Time Money$30,796
All Time Money in this casino$7,221
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥48,600 
Wei Guo Liang photo
#4908 Score: 464.72 pts
HometownChina
All Time Money$1,447,131
All Time Money in this casino$6,448
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - High Roller¥43,400 
Xun Wang photo
#206232 Score: 10.04 pts
All Time Money$11,535
All Time Money in this casino$5,420
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - KO Bounty¥30,000 
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥6,480 
Nixi Lu photo
#216685 Score: 7.81 pts
All Time Money$4,873
All Time Money in this casino$4,873
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - High Roller¥32,800 
Ke Chen photo
#1125 Score: 885.47 pts
HometownChina
All Time Money$604,651
All Time Money in this casino$4,814
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥32,400 
Kedong Liu photo
#215684 Score: 7.95 pts
All Time Money$4,814
All Time Money in this casino$4,814
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥32,400 
Yuefeng Tang photo
#63061 Score: 52.91 pts
HometownChina
All Time Money$33,778
All Time Money in this casino$4,814
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥32,400 
Zhongzhou Zheng photo
#145230 Score: 8.59 pts
HometownChina
All Time Money$7,544
All Time Money in this casino$3,691
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥24,840 
Shanfa Jin photo
#194918 Score: 9.86 pts
All Time Money$8,477
All Time Money in this casino$3,691
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥24,840 
Maokai Huang photo
#220459 Score: 7.31 pts
All Time Money$3,691
All Time Money in this casino$3,691
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥24,840 
Ming Huang photo
#12521 Score: 256.17 pts
HometownChina
All Time Money$64,040
All Time Money in this casino$2,971
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - KO Bounty¥20,000 
Zhang Yong photo
#125284 Score: 11.54 pts
HometownChina
All Time Money$21,528
All Time Money in this casino$2,768
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥18,630 
Xiang He photo
#225115 Score: 6.83 pts
All Time Money$2,768
All Time Money in this casino$2,768
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥18,630 
Li Kejing photo
#230107 Score: 4.51 pts
HometownChina
All Time Money$8,870
All Time Money in this casino$2,768
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥18,630 
Xiaoxiang Li photo
#6178 Score: 404.96 pts
HometownChina
All Time Money$197,587
All Time Money in this casino$2,273
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥15,300 
Xiaoqiang Meng photo
#229041 Score: 6.44 pts
HometownChina
All Time Money$13,697
All Time Money in this casino$2,273
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥15,300 
Jiang Du photo
#230052 Score: 6.32 pts
All Time Money$2,273
All Time Money in this casino$2,273
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥15,300 
Kaiyun Zhu photo
#245931 Score: 3.87 pts
All Time Money$2,229
All Time Money in this casino$2,229
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - KO Bounty¥15,000 
Hong Yun photo
#146619 Score: 7.91 pts
HometownChina
All Time Money$18,620
All Time Money in this casino$1,805
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥12,150 
Weibo Qi photo
#130671 Score: 12.34 pts
HometownChina
All Time Money$30,550
All Time Money in this casino$1,805
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥12,150 
Jiayi Jin photo
#59001 Score: 56.07 pts
HometownChina
All Time Money$122,141
All Time Money in this casino$1,805
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥12,150 
Yu Wang photo
#31594 Score: 115.88 pts
HometownChina
All Time Money$7,847
All Time Money in this casino$1,498
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥10,080 
Huirong Luo photo
#233656 Score: 5.77 pts
All Time Money$1,498
All Time Money in this casino$1,498
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥10,080 
Qiaonan Liu photo
#17099 Score: 203.73 pts
HometownChina
All Time Money$103,916
All Time Money in this casino$1,498
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥10,080 
Yongzheng He photo
#234419 Score: 5.62 pts
All Time Money$1,230
All Time Money in this casino$1,230
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥8,280 
Houming Lyu photo
#234772 Score: 5.55 pts
All Time Money$1,230
All Time Money in this casino$1,230
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥8,280 
Chen Guangcheng photo
#23554 Score: 150.35 pts
HometownChina
All Time Money$484,584
All Time Money in this casino$1,230
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥8,280 
Ning Ma photo
#74292 Score: 41.83 pts
HometownChina
All Time Money$9,045
All Time Money in this casino$1,230
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥8,280 
Yueming Cui photo
#230502 Score: 6.32 pts
All Time Money$32,487
All Time Money in this casino$1,230
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥8,280 
Li Chen photo
#60892 Score: 54.62 pts
HometownChina
All Time Money$52,507
All Time Money in this casino$1,230
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥8,280 
Wenlei Sheng photo
#236375 Score: 5.25 pts
All Time Money$1,230
All Time Money in this casino$1,230
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥8,280 
Ziliang Qu photo
#236625 Score: 5.20 pts
All Time Money$1,230
All Time Money in this casino$1,230
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥8,280 
Haifeng Ye photo
#186905 Score: 3.66 pts
HometownChina
All Time Money$8,477
All Time Money in this casino$1,123
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥7,560 
Dinghai Xian photo
#259247 Score: 3.20 pts
All Time Money$7,218
All Time Money in this casino$1,123
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥7,560 
Paupei Chen photo
#237474 Score: 5.05 pts
All Time Money$1,123
All Time Money in this casino$1,123
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥7,560 
Hanyi Jiang photo
#154949 Score: 7.13 pts
All Time Money$3,444
All Time Money in this casino$1,123
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥7,560 
Zhongqiang Zhou photo
#237924 Score: 4.96 pts
All Time Money$1,123
All Time Money in this casino$1,123
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥7,560 
Hongda Zeng photo
#238166 Score: 4.92 pts
All Time Money$1,123
All Time Money in this casino$1,123
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥7,560 
Kan He photo
#135526 Score: 9.26 pts
All Time Money$48,332
All Time Money in this casino$1,123
DateTournamentEarningsGPI
Oct 16, 2016NanYan Poker Tournament - NYPT No Limit Hold'em - Main Event¥7,560