Shangri La Casino

LocationMoscow, Russia
Telephone+7 (095) 209-6400
E-mail

Tournaments at Shangri La Casino

All
DateTournamentEvents
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 21
Jan 30 - Feb 5, 2006East Europe Poker Championship7

Results at Shangri La Casino

GPI Leaderboard

All time money list

#1Alexander Lukyanov$64,500
#2Dmitriy Ten$54,100
#3Kirill Gerasimov$38,700
#4Sergei Altbregin$31,550
#5John Kabbaj$30,800
#6Sergei Pevzner$24,724
#7Vladimir Schemelev$23,400
#8Manana Melkanyan$19,400
#9Vasily Klukin$15,350
#10Anatoly Batkanov$11,700
#11Valera Coca$10,600
#12Asatur Zakaryan$10,550
#13Hakob Vakdanyan$10,437
#14Roman Shaposhmikov$10,200
#15Valery Vergunov$10,000
#16Eddy Kapitonov$9,848
#17Vitaly Lunkin$9,050
#18Aleksey Minayev$8,100
#19Alexander Kuzmin$7,550
#20S Ozhigin$6,600
#21Brad Wexler$4,900
#22Aram Pirouzian$4,826
#23Y V Boyko$4,750
#24Alexander Kostritsyn$4,300
#25Anna Rylova$4,150
#26Mikhail Savidov$4,000
#27Alexander Obuhovsky$3,750
#28Alexander Dovzhenko$3,700
#29Aleksander Maximov$3,700
#30Nikolay Losev$3,300
#31Abraham Item$3,184
#32M Gutman$2,950
#33Steve Boumelhem$2,650
#34Dmitry Kim$2,550
#35Alexey Popov$2,527
#36Volodya Raisman$2,450
#37Victor Lebekh$2,350
#38Andrey Kirianov$2,150
#39Valery Ilikian$2,050
#40Konstantin Puchkov$2,000
#41Vladimir Raisman$2,000
#42Igor Kudryavtsev$1,542
#43Phil Cannon$500
#44Oleg Makovenko$500
Alexander Lukyanov photo
#8827 Score: 466.28 pts
HometownRussia
All Time Money$204,256
All Time Money in this casino$64,500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 5, 2006East Europe Poker Championship Limit Hold'em$3,000  
Feb 3 - 4, 2006East Europe Poker Championship Main Event - No Limit Hold'em$61,500  
Dmitriy Ten photo
HometownRussia
All Time Money$56,777
All Time Money in this casino$54,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 4 - 5, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$21,700  
Feb 2 - 3, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$25,000  
Jan 31 - Feb 1, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Hold'em$7,400  
Kirill Gerasimov photo
#42034 Score: 136.51 pts
AgeJun 5, 1971 (48 years old)
HometownRussia
All Time Money$2,587,530
All Time Money in this casino$38,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 4 - 5, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$10,800  
Feb 1 - 2, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Omaha$27,900  
Sergei Altbregin photo
#10182 Score: 428.03 pts
HometownRussia
All Time Money$927,530
All Time Money in this casino$31,550
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 3 - 4, 2006East Europe Poker Championship Main Event - No Limit Hold'em$14,500  
Feb 1 - 2, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Omaha$13,950  
Jan 31 - Feb 1, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Hold'em$3,100  
John Kabbaj photo
#21680 Score: 247.36 pts
AgeJan 1, 1973 (46 years old)
HometownUnited Kingdom
All Time Money$2,840,327
All Time Money in this casino$30,800
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 3 - 4, 2006East Europe Poker Championship Main Event - No Limit Hold'em$30,800  
Sergei Pevzner photo
#222998 Score: 5.01 pts
HometownRussia
All Time Money$658,932
All Time Money in this casino$24,724
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 4 - 5, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$5,100  
Feb 2 - 3, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$12,500  
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 2 Pot Limit Hold'em$7,124  
Vladimir Schemelev photo
#4050 Score: 713.36 pts
AgeApr 22, 1973 (46 years old)
HometownRussia
All Time Money$2,284,160
All Time Money in this casino$23,400
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Jan 31 - Feb 1, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Hold'em$23,400  
Manana Melkanyan photo
HometownArmenia
All Time Money$19,400
All Time Money in this casino$19,400
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 3 - 4, 2006East Europe Poker Championship Main Event - No Limit Hold'em$19,400  
Vasily Klukin photo
HometownRussia
All Time Money$15,350
All Time Money in this casino$15,350
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 3 - 4, 2006East Europe Poker Championship Main Event - No Limit Hold'em$6,500  
Feb 1 - 2, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Omaha$8,850  
Anatoly Batkanov photo
HometownUkraine
All Time Money$14,737
All Time Money in this casino$11,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Jan 31 - Feb 1, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Hold'em$11,700  
Valera Coca photo
HometownRussia
All Time Money$13,005
All Time Money in this casino$10,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 3 - 4, 2006East Europe Poker Championship Main Event - No Limit Hold'em$10,600  
Asatur Zakaryan photo
HometownArmenia
All Time Money$55,810
All Time Money in this casino$10,550
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 5, 2006East Europe Poker Championship Limit Hold'em$5,000  
Jan 31 - Feb 1, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Hold'em$5,550  
Hakob Vakdanyan photo
All Time Money$10,437
All Time Money in this casino$10,437
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 2 Pot Limit Hold'em$10,437  
Roman Shaposhmikov photo
#12439 Score: 374.22 pts
HometownRussia
All Time Money$115,066
All Time Money in this casino$10,200
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 4 - 5, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$2,300  
Feb 2 - 3, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$7,900  
Valery Vergunov photo
HometownRussia
All Time Money$30,125
All Time Money in this casino$10,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 5, 2006East Europe Poker Championship Limit Hold'em$10,000  
Eddy Kapitonov photo
#55653 Score: 20.07 pts
HometownRussia
All Time Money$195,330
All Time Money in this casino$9,848
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 4 - 5, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$1,700  
Feb 2 - 3, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$5,950  
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 2 Pot Limit Hold'em$2,198  
Vitaly Lunkin photo
#7123 Score: 530.15 pts
AgeMay 7, 1971 (48 years old)
HometownRussia
All Time Money$6,408,849
All Time Money in this casino$9,050
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 4 - 5, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$6,800  
Feb 1 - 2, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Omaha$2,250  
Aleksey Minayev photo
HometownRussia
All Time Money$11,930
All Time Money in this casino$8,100
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 3 - 4, 2006East Europe Poker Championship Main Event - No Limit Hold'em$8,100  
Alexander Kuzmin photo
#1115 Score: 1,278.60 pts
HometownRussia
All Time Money$2,000,867
All Time Money in this casino$7,550
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 3 - 4, 2006East Europe Poker Championship Main Event - No Limit Hold'em$5,700  
Jan 31 - Feb 1, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Hold'em$1,850  
S Ozhigin photo
HometownRussia
All Time Money$16,773
All Time Money in this casino$6,600
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 1 - 2, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Omaha$6,600  
Brad Wexler photo
HometownUnited States
All Time Money$6,995
All Time Money in this casino$4,900
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 3 - 4, 2006East Europe Poker Championship Main Event - No Limit Hold'em$4,900  
Aram Pirouzian photo
HometownRussia
All Time Money$9,374
All Time Money in this casino$4,826
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 2 Pot Limit Hold'em$4,826  
Y V Boyko photo
HometownUkraine
All Time Money$15,688
All Time Money in this casino$4,750
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 1 - 2, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Omaha$4,750  
Alexander Kostritsyn photo
#195881 Score: 12.42 pts
HometownRussia
All Time Money$3,173,790
All Time Money in this casino$4,300
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 2 - 3, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$4,300  
Anna Rylova photo
HometownRussia
All Time Money$4,150
All Time Money in this casino$4,150
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 5, 2006East Europe Poker Championship Limit Hold'em$1,250  
Feb 4 - 5, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$2,900  
Mikhail Savidov photo
#137789 Score: 32.99 pts
HometownRussia
All Time Money$32,984
All Time Money in this casino$4,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Jan 31 - Feb 1, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Hold'em$4,000  
Alexander Obuhovsky photo
HometownRussia
All Time Money$31,054
All Time Money in this casino$3,750
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 5, 2006East Europe Poker Championship Limit Hold'em$3,750  
Alexander Dovzhenko photo
#1814 Score: 1,046.23 pts
HometownUkraine
All Time Money$2,586,111
All Time Money in this casino$3,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 4 - 5, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$3,700  
Aleksander Maximov photo
#13582 Score: 352.93 pts
HometownRussia
All Time Money$130,962
All Time Money in this casino$3,700
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 1 - 2, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Omaha$3,700  
Nikolay Losev photo
#193526 Score: 13.72 pts
HometownRussia
All Time Money$917,633
All Time Money in this casino$3,300
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 2 - 3, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$3,300  
Abraham Item photo
All Time Money$3,184
All Time Money in this casino$3,184
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 2 Pot Limit Hold'em$3,184  
M Gutman photo
HometownUnited States
All Time Money$2,950
All Time Money in this casino$2,950
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 1 - 2, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Omaha$2,950  
Steve Boumelhem photo
#211487 Score: 6.53 pts
HometownAustralia
All Time Money$23,224
All Time Money in this casino$2,650
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 2 - 3, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$2,650  
Dmitry Kim photo
#79286 Score: 68.92 pts
HometownRussia
All Time Money$95,721
All Time Money in this casino$2,550
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 1 - 2, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Omaha$2,550  
Alexey Popov photo
#61182 Score: 92.35 pts
HometownRussia
All Time Money$226,770
All Time Money in this casino$2,527
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 2 Pot Limit Hold'em$2,527  
Volodya Raisman photo
HometownGermany
All Time Money$4,765
All Time Money in this casino$2,450
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Jan 31 - Feb 1, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Hold'em$2,450  
Victor Lebekh photo
HometownRussia
All Time Money$56,495
All Time Money in this casino$2,350
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 2 - 3, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$2,350  
Andrey Kirianov photo
HometownRussia
All Time Money$2,150
All Time Money in this casino$2,150
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Jan 31 - Feb 1, 2006East Europe Poker Championship Pot Limit Hold'em$2,150  
Valery Ilikian photo
#33180 Score: 170.41 pts
HometownRussia
All Time Money$916,087
All Time Money in this casino$2,050
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 2 - 3, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$2,050  
Konstantin Puchkov photo
#856 Score: 1,400.76 pts
AgeDec 17, 1951 (67 years old)
HometownRussia
All Time Money$2,940,061
All Time Money in this casino$2,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 4 - 5, 2006East Europe Poker Championship No Limit Hold'em$2,000  
Vladimir Raisman photo
HometownGermany
All Time Money$2,000
All Time Money in this casino$2,000
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Feb 5, 2006East Europe Poker Championship Limit Hold'em$2,000  
Igor Kudryavtsev photo
All Time Money$1,542
All Time Money in this casino$1,542
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 2 Pot Limit Hold'em$1,542  
Phil Cannon photo
HometownAustralia
All Time Money$20,547
All Time Money in this casino$500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 2 Pot Limit Hold'em$500  
Oleg Makovenko photo
#23326 Score: 233.50 pts
HometownRussia
All Time Money$80,064
All Time Money in this casino$500
DateTournamentEarningsGPIPoY 2019
Apr 6, 2002Moscow Poker Trilogy - Part 2 Pot Limit Hold'em$500