Tournament Information

Date: Mar 16 - 26, 2012
Venue: Rus Hotel Kiev, Ukraine
Event: No Limit Hold'em - Ukraine Championships (Mar 16 - 20, 2012)
Buy-in: 275 + 25
Prize: 98,100
Entries: 327

Other Events

Mar 16 - 20, 2012 No Limit Hold'em - Ukraine Championships €275 + 25
Mar 19, 2012 No Limit Holdem - Bounty €400 + 30
Mar 20 - 24, 2012 RUPT No Limit Hold'em - Main Event €1,825 + 175
Mar 22, 2012 No Limit Hold'em - Mini Main Event €460 + 40
Mar 23 - 26, 2012 No Limit Hold'em - Grand Event €640 + 60
Mar 25, 2012 No Limit Hold'em - Six Max €365 + 35
Mar 26, 2012 No Limit Hold'em - Kyiv Cup €200 + 16

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2023
1st Rinat Lyapin $29,001 €22,222
2nd Yehuda "chiKKita banAAna" Cohen $19,185 €14,700
3rd Alexander Kostylev $12,529 €9,600
4th Dmitry Nemirovsky $8,764 €6,715
5th Oksana Mashina $6,264 €4,800
6th Piczutti Stefan $4,959 €3,800
7th Roman Pshyk $4,046 €3,100
8th Maxim Vashichinnikov $3,197 €2,450
9th Sergei Chantcev $2,610 €2,000
10th Taras Sopotnytskiy $2,219 €1,700
11th Valeriy Osipov $2,219 €1,700
12th Alexander Berenbein $1,892 €1,450
13th Denis Sapoznikov $1,892 €1,450
14th Amet Ruslanov $1,592 €1,220
15th Andrey Stepanov $1,592 €1,220
16th Andrey Novak $1,305 €1,000
17th Vitaliy Zelenenko $1,305 €1,000
18th Stanislav Anasovskiy $1,044 €800
19th Vladyslav But $1,044 €800
20th Gary Gelman $1,044 €800
21st Oleg Lipkin $1,044 €800
22nd Fedor Gatsko $848 €650
23rd Nikita Kurkin $848 €650
24th Ivan Chigradze $848 €650
25th Sergey Leonichev $848 €650
26th Vladimir Badziakovski $848 €650
27th Alexander Sharov $848 €650