Tournament Information

Date: Mar 23 - Apr 2, 2013
Venue: Rus Hotel Kiev, Ukraine
Event: No Limit Hold'em - Bounty (Mar 29, 2013)
Buy-in: 25 + 5
Prize: 3,275
Entries: 131

Other Events

Mar 24, 2013 No Limit Hold'em - Bounty - Ukraine Championships €230 + 20
Mar 24, 2013 No Limit Hold'em - Bounty €25 + 3
Mar 25 - 28, 2013 No Limit Hold'em- €100,000 Guaranteed €500 + 50
Mar 25, 2013 No Limit Hold'em - 8 Max €25 + 3
Mar 26, 2013 No Limit Hold'em €20 + 2
Mar 27 - 28, 2013 No Limit Hold'em - KO €400 + 40
Mar 27, 2013 No Limit Hold'em - KO II €20 + 5
Mar 28, 2013 No Limit Hold'em €20 + 2
Mar 29 - Apr 2, 2013 RUPT No Limit Hold'em - Main Event €1,825 + 175
Mar 29, 2013 No Limit Hold'em - Bounty €25 + 5
Mar 30, 2013 No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha €25 + 3
Mar 31 - Apr 2, 2013 No Limit Hold'em - Grand Event €640 + 60
Mar 31, 2013 No Limit Hold'em - Bounty €20 + 5
Apr 1, 2013 No Limit Hold'em - Mix Max €20 + 2
Apr 2, 2013 No Limit Hold'em - 6 Max €365 + 35
Apr 2, 2013 No Limit Hold'em €50 + 5

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Irakli Kobashvili $136 €105
2nd Ruslan Gerchenov $91 €70
3rd Pavel Ilyenko $65 €50
4th Ludmila Elchenko $45 €35
5th Tatyana Starina $45 €35
6th Sergey Ildiryanov $45 €35
7th Nataliya Vereshenova $39 €30
8th Valentina Abelova $39 €30
9th Sergey Kuzminsky $39 €30
10th Giorgi Mevlupishvili $32 €25
11th Stanislav Kholts $32 €25
12th Ruslan Gasrotov $32 €25
13th Aleksandr Bobylev $32 €25
14th Arman Agartanyan $32 €25
15th Sergey Kulakov $32 €25