Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Takahashi Takeshi
2nd Yoshitomi Yoshida
3rd Koya Nakahata
4th Mitsuhiro Shiga
5th Taguchi Masaru
6th Yusuke Kotake
7th Daisuke Ogita