Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Yauheni Shulzhenka $3,880
2nd Siarhei Narozhny $2,660
3rd Artur Pashkouski $1,870
4th Sergey Savchuk $1,340
5th Siarhei Ivashko $960
6th Ilya Fridman $680
7th Valerii Kokoshko $500