Team ranking

Hong Kong Stars logo Hong Kong Stars

GPI China

PoY Greater China 2016

PoY China 2016

GPI Greater China

GPI

PoY 2019

PoY 2018

PoY 2017

PoY 2016

WSOP PoY 2014

PoY 2015

PoY 2014

PoY 2013

PoY 2012

GPI China Team Player Score
#81 #1 Raiden Kan Yew Fatt 141.90 pts
#168 #2 Weiyi "Wayne" Zhang 97.88 pts
#319 #3 Guo Dong 47.26 pts
#756 #4 Celina Lin Pei Fei 3.30 pts
#796 #5 Diwei "Bryan" Huang 2.79 pts
PoY Greater China 2016 Team Player Score
#1 #1 Weiyi "Wayne" Zhang 1,711.52 pts
#27 #2 Guo Dong 626.07 pts
#60 #3 Celina Lin Pei Fei 467.08 pts
#323 #4 Raiden Kan Yew Fatt 193.37 pts
#1065 #5 Diwei "Bryan" Huang 70.29 pts
PoY China 2016 Team Player Score
#171 #1 Weiyi "Wayne" Zhang 95.40 pts
GPI Greater China Team Player Score
#1 #1 Weiyi "Wayne" Zhang 1,613.41 pts
#4 #2 Guo Dong 1,150.85 pts
#28 #3 Celina Lin Pei Fei 653.04 pts
#52 #4 Raiden Kan Yew Fatt 546.23 pts
#81 #5 Randy "Nanonoko" Lew 432.06 pts
#113 #6 Diwei "Bryan" Huang 373.40 pts
GPI Team Player Score
#261 #1 Randy "Nanonoko" Lew 1,882.05 pts
#317 #2 Guo Dong 1,788.69 pts
#645 #3 Weiyi "Wayne" Zhang 1,423.28 pts
#866 #4 Celina Lin Pei Fei 1,274.65 pts
#2170 #5 Raiden Kan Yew Fatt 873.04 pts
#3516 #6 Diwei "Bryan" Huang 705.24 pts
PoY 2019 Team Player Score
#23 #1 Randy "Nanonoko" Lew 822.56 pts
#825 #2 Celina Lin Pei Fei 267.90 pts
#7669 #3 Guo Dong 74.92 pts
PoY 2018 Team Player Score
#270 #1 Weiyi "Wayne" Zhang 1,912.87 pts
#546 #2 Guo Dong 1,557.16 pts
#778 #3 Randy "Nanonoko" Lew 1,364.96 pts
#780 #4 Raiden Kan Yew Fatt 1,364.63 pts
#1367 #5 Celina Lin Pei Fei 1,078.88 pts
#5956 #6 Diwei "Bryan" Huang 530.88 pts
PoY 2017 Team Player Score
#368 #1 Guo Dong 1,762.79 pts
#449 #2 Celina Lin Pei Fei 1,636.84 pts
#737 #3 Weiyi "Wayne" Zhang 1,362.18 pts
#1327 #4 Randy "Nanonoko" Lew 1,050.87 pts
#1574 #5 Diwei "Bryan" Huang 966.24 pts
#1701 #6 Raiden Kan Yew Fatt 932.85 pts
PoY 2016 Team Player Score
#109 #1 Weiyi "Wayne" Zhang 2,256.95 pts
#251 #2 Raiden Kan Yew Fatt 1,857.71 pts
#684 #3 Guo Dong 1,342.52 pts
#788 #4 Celina Lin Pei Fei 1,265.49 pts
#1410 #5 Randy "Nanonoko" Lew 964.46 pts
#1970 #6 Diwei "Bryan" Huang 831.56 pts
WSOP PoY 2014 Team Player Score
#529 #1 Guo Dong 149.73 pts
#3330 #2 Randy "Nanonoko" Lew 36.86 pts
PoY 2015 Team Player Score
#214 #1 Raiden Kan Yew Fatt 1,863.94 pts
#239 #2 Diwei "Bryan" Huang 1,774.51 pts
#610 #3 Guo Dong 1,192.24 pts
#667 #4 Weiyi "Wayne" Zhang 1,128.28 pts
#944 #5 Celina Lin Pei Fei 927.08 pts
#1275 #6 Randy "Nanonoko" Lew 768.80 pts
PoY 2014 Team Player Score
#603 #1 Guo Dong 1,119.06 pts
#612 #2 Raiden Kan Yew Fatt 1,115.69 pts
#1128 #3 Celina Lin Pei Fei 789.52 pts
#3444 #4 Diwei "Bryan" Huang 377.16 pts
#15602 #5 Randy "Nanonoko" Lew 110.59 pts
PoY 2013 Team Player Score
#499 #1 Randy "Nanonoko" Lew 288.58 pts
#1743 #2 Celina Lin Pei Fei 131.99 pts
#2059 #3 Raiden Kan Yew Fatt 116.55 pts
#7310 #4 Diwei "Bryan" Huang 41.84 pts
PoY 2012 Team Player Score
#200 #1 Randy "Nanonoko" Lew 379.55 pts
#1145 #2 Diwei "Bryan" Huang 140.34 pts
#4183 #3 Raiden Kan Yew Fatt 55.63 pts