Tournament Information

Date: Nov 9 - 18, 2010
Venue: Rus Hotel Kiev, Ukraine
Event: Grand Event - No Limit Hold'em (Nov 14, 2010)
Buy-in: $820 + $80
Prize: $250,000
Entries: 295

Other Events

Nov 11, 2010 No Limit Hold'em $300 + 30
Nov 11, 2010 RPT Champions Battle - No Limit Hold'em
Nov 12, 2010 RUPT Main Event - No Limit Hold'em $2,300 + 200
Nov 14, 2010 Grand Event - No Limit Hold'em $820 + 80
Nov 16, 2010 No Limit Hold'em $600 + 60
Nov 17, 2010 VIP Event - No Limit Hold'em $3,750 + 250
Nov 18, 2010 6-Max Deep Stack No Limit Hold'em $500 + 50

Event Results

Place Player Prize GPI PoY 2019
1st Erik Shakhbazyan $51,700
2nd Ilya Gorodetskiy $35,800
3rd Fedor Zapsha $24,800
4th Tatiana Nikitina $17,580
5th Alexander Marchenko $13,500
6th Yuriy Predybajlo $10,100
7th Igor Yaroshevskyy $7,750
8th "Anonymous" Unknown $6,250
9th Andrey Babay $5,000
10th Dmitry Klemeshev $3,850
11th Evgeniy Ilyashenko $3,850
12th Konstantin Gladkiy $3,200
13th Maksym Moskalenko $3,200
14th Konstantin "pustelga" Puchkov $3,200
15th Georgy Kvingiya $3,200
16th Mihail Erst $2,600
17th Artem Kobylynskyi $2,600
18th Ruslan Kotin $2,600
19th "Anonymous" Unknown $2,150
20th "Anonymous" Unknown $2,150
21st Roman Pushkar $2,150